Live Music by Sara & Tom

Tavola Restaurant + Bar 400 W Sproul Road, Springfield

Live Music by Sara & Tom from 3 - 7 pm